Анализ на икономическото развитие ~ Блогът на Вършец

През последните петнадесет години страната ни претърпя сложнитрансформации, които рефлектираха върху икономическата активност в

цялата страна и в частност върху развитието на общините. Периодът 2000-

2005 г. е съществен и за икономиката на община Вършец. Въпрекимакроико-номическата стабилизация, през този период се наблюдавазадържане на развитието на общинската икономика, причините за които сакомплексни. Наред с ограничената възможност на вътрешния пазар зареализация на продукцията, важна причина за застоя в местнатапромишленост са ограничените по обем външни пазарни позиции,независимо от усилията и успехите в тази насока на някои важни местнипредприятия. Пренастройването на техническия, технологичния икадровия потенциал към високите изисквания на западния и на вътрешнияпазари се оказа сравнително продължителен процес. Община Вършец е със сравнително нисък БВП на един жител,нивото на безработицата е над средното за страната, а размерът на

паричните доходи на един жител представлява под 80% от средния за

страната. Това са сериозни проблеми за общината, които могат да бъдат

преодоляни само чрез много активни действия за изпълнение на настоящия

Общински план за развитие.През последните години се забелязва ръст в дейността на частнитефирми в общината. Важен фактор за цялостното развитие на общинскатаикономика е пълноценната изява на местната инициатива за развитие начастната стопанска дейност. ,