Блогът на Вършец: Биоразнообразие

Голямото биоразнообразие на общината се определя от факта, че
повече от 40% от територията й е заета от гори – широколистни и
иглолистни
, както и от включения в нея Природен парк “Врачански
Балкан”
. Запазени са множество редки и защитени растения и животни. Във вертикално отношение попада в равнинно-хълмистия и хълмисто-

предпланинския пояс на дъбовите гори (500-550м). Дървесната и

храстовата растителност е представена от съобществата на сухоустойчиви

видове: цер; космат дъб; келяв габър; бяла акация; обикновен глог; шипка.

Във влажните места покрай поречията на реките се срещат влаголюбиви

видове – върба, топола, бряст, елша.

Районът се характеризира с голямо биоразнообразие, като са
установени над 400 вида висши растения и над 50 вида птици. Като характерни и типични за района от гръбначната фауна могат да бъдат

посочени следните видове: бозайници – сърна, елен, дива свиня, вълк,таралеж, заек, обикновенна полевица, полска мишка и други; птици – бялщъркел, обикновен мишелов, керкенез, малък сокол, обикновеннагургулица, обикновенна кукувица, домашна кукумявка, черен бързолец,

селска лястовица, градска лястовица, син синигер, полско врабче и други

;
влечугизелен гущер, ливаден гущер, водна змия, смок мишкар и други
.

В различни части са регистрирани някои редки и застрашени от изчезване

растителни видове: триумпеста дзуха, късна лойдия, снежно кокиче,
блатно кокиче, недоразвит ломодерум, есенен спиралник, рогат блатняк,Стефчова тръстика, храсталачна глушина, Маришко подрумиче, планинско

подрумиче

. Регистрирани са някои защитени животински видове:

малка белочела, гъска, скален орел, сокол скитник, степен блатар,

горски бекас , гълъб хралупар, черен кълвач, южен белогръд кълвач,

пъстър пор, голям ястреб.