Блогът на Вършец: Наредба за Домашните Животни

Публично Обсъждане на Наредбата за Домашните Животни

На 12.09.2012 г. от 19.00 ч. в големия салон на НЧ „Христо Ботев 1900” се проведе публично обсъждане Наредбата за реда и минималните изисквания за отглеждането на продуктивни животни на територията на община Вършец, преди внасянето й за разглеждане и приемане от Общинския съвет. На обсъждането присъстваха кметът на общината инж. Иван Лазаров, зам.-кметът Петър Стефанов, служители от Общинска администрация, председателят на Общинския съвет инж. Анатоли Димитров, заедно с група общински съветници. Въпреки, че темата за домашните животни е доста злободневна и многократно е поставяна на дневен ред от жителите на града пред ръководството на общината, за съжаление само около тридесетина наши съграждани проявиха интерес към Наредбата за домашните животни и дойдоха на обсъждането й. За сметка на това обаче те бяха твърде активни и категорични в своите изказвания. С приемането на Наредбата ще се регламентират допустимите норми за брой на отглежданите домашни животни по видове, в зависимост от мястото им на отглеждане (без кучетата, които са обект на друга Наредба), изискванията към стопанските постройки за отглеждане на животни и тяхното отстояние от съседни жилищни и обществени сгради, оглеждането на домашни любимци, контролът по спазването на Наредбата и налагането на санкции при нейното нарушаване. Съгласно Наредбата, според мястото на отглеждане на домашни животни територията на общината се районира на четири зони:

  • І зона – централна градска част с граници улиците/част от улиците: ул.“Д-р Константин Пенев”, ул.”Серафим Георгиев”, ул.”Александър Стамболийски”, ул.”Аспарух”, ул. ”Христо Ботев”, ул.”Ботуня”, Слънчева градина и градският парк;
  • ІІ зона – районът извън централна градска част (всички останали улици в града);

Наредбата регламентира броят на селскостопанските животни, отглеждани за лични нужди от физическите лица в рамките на един имот, в зависимост от зоната, в която попада имотът. Наредбата предвижда пълна забрана за отглеждането и изграждането на постройки на допълващото застрояване на домашни селскостопански животни, с изключение на екзотични птици, хамстери и други животни като домашни любимци в централна градска част, в кварталите с преобладаващо комплексно застрояване и в междублоковите пространства на всички квартали и зони, както и в парковите зони. Много от присъстващите изразиха задоволството си от организираното публично обсъждане и споделиха, че досега не е имало обсъждане на нормативен документ съвместно с местната общност. Разгоряха се обаче бурни дебати между живеещите в централната градска част и тези в другите зони, между собственици на селскостопански животни и тези, които нямат такива и са категорично против тяхното отглеждане в населените места. Присъстващите направиха някои предложения по Наредбата, като например да се разреши отглеждането на домашни птици и зайци в централната зона поради факта, че животните не излизат от дворовете и не замърсяват улиците и обществените пространства; да се разреши отглеждането на 1 брой селскостопанско животно в централната част, при положение, че собственикът му почиства улицата след всяко изкарване; да се обособят специални места за отглеждане на животните извън населените места; да се съборят незаконно изградените селскостопански постройки, противоречащи на Закона за устройство на територията и др. При закриването на срещата, кметът на общината Иван Лазаров изтъкна значимостта на обсъжданата Наредба, тъй като без наличието на такъв нормативен документ до сега, оторизираните органи не са имали необходимите правомощия за осъществяване на ред, контрол и санкции относно отглеждането на селскостопанските животни на територията на града. Той благодари на присъстващите за проявената активна гражданска позиция и обеща всички направени предложения да бъдат предоставени на членовете на Общинския съвет за обсъждане.

Окончателното приемане на Наредбата за реда и минималните изисквания за отглеждането на продуктивни животни на територията на община Вършец ще влезе в сила след гласуването й от Общинския съвет.