Географско положение ~ Блогът на Вършец

Община Вършец се намира в Северозападна България и е част от
Монтанска област. Общината е на 90 км северозападно от столицата
София и на 30 км от областния град Монтана. На изток Общината граничи
с Община Враца, на северозапад – с Община Берковица, на юг – с ОбщинаСвоге /Монтанска област/.

Територията на Община Вършец е разположена в севернитесклонове на Западна Стара планина, части от Врачанската планина стипичен карстов релеф и планина Козница. Релефът е много разнообразен,като цяло може да се характеризира като полупланински, но натериторията на общината има райони с равнинен, планински и високо

планински релеф. Теренът е разнообразен със среден наклон 9,6%.

Надморската височина в населените места е от 350 до 500 м, а в
планинската част достига 1785 м (връх Тодорини кукли). Територията на
Общината е пресича от течението на река Ботуня и притоците й.
Територията на Община Вършец е 240 112 дка. Общината включва 9
населени места: гр. Вършец – административен център и 8 села –
с.Спанчевци, с. Долна Бела Речка, с. Горна Бела Речка, с. Стояново, с.
Долно Озирово, с. Горно Озирово, с. Черкаски и с. Драганица
. Гъстотата
на населението е 41 ч./кв.км – под средната за област Монтана (50 ч./кв.км)
и Р. България (71 ч./кв.км).

Географското местоположение / координати на град Вършец са :

E43.1938509408372, N23.285350799560547

,