Гори ~ Блогът на Вършец

Горският фонд заема около 45 % от цялата територия на община Вършец. Около 84% от горите са широколистни. Община Вършец попада в два климатични района на Умерено-континенталната климатична подобласт на Европейско-континенталната климатична област:
климатичния планински и нископланински район на Западна България и климатичния район на Предбалкана и високите котловинни полета на Западна Стара планина (дяловете на Берковска планина и Козница), а също и върху част от западните склонове на Врачанска планина. Във вертикално отношение попада в равнинно-хълмистия и хълмисто-предпланинския пояс с надморска височина на горския фонд 198 – 1 785м. (връх Тодорини кукли). Съществувалите по-рано гори от горун, габър, мизийски бук, отчасти липа и кестен постепенно са заменени с келяв габър.

От широколистните гори преобладават върба, бук, габър, зимен и летен дъб, цер, бреза, ясика, кестен, а от иглолистните – ела, черен бор, смърч, бял бор.

На територията на общината е разположен лесопарк с площ 800 дка, включващ естествена гора от черен бор. Голяма част от територията на общината в източната й част попада в природния парк “Врачански Балкан”. Част от природните забележителности на община Вършец са защитени вековни дървета.

Сред горските насаждения растат много билки, като по-значителни са находищата от жълт кантарион, равнец, миши уши, орлови нокти, риган, подбел и др.


В състава на растителните формации участват и следните храстови, полухрастови и тревни видове: хвойна, шипка, леска, малина, капина, боровинка, птиче грозде, лазаркиня, папрат, коприва, светлика, чашкодрян и др. Има и ядливи гъби. Гората и откритите площи в общината дават възможност тук да живеят редица животни, които имат стойност за ловния туризъм като яребици, зайци, лисици, диви прасета, сърни и чакали. На практика това дава реална възможност за развитие на ловен туризъм на територията на общината, а също така и за развитие екотуризъм. ,