Климат ~ Блогът на Вършец

Територията на община Вършец се отнася към Старопланинскатасводово-верижна система. Тя обхваща западните части на Западна Старапланина. Надлъжно е прорязана от долината на р.Ботуня. Климатът в района на Община Вършец е умерено континентален под
влиянието на западните и северозападните ветрове, с характерните черти
на умерено-континенталната климатична област и на тази на високитекотловинни полета. Съчетанието на предбалканските хълмове с речнитедолини придава специфичния физико-географски облик на общината,

отнасящ се към Севернобългарската подобласт на умерено-континенталната климатична област. Характеризира се със студена зима, горещо лято, прохладна пролет и есен. Средномесечната януарска температура е –2,1ºС, средномесечната юлска температура е 22ºС, а средногодишната температура достига 11ºС, като са характерни големи температурни амплитуди. На юг в планинските части температурните амплитуди намаляват.

Валежите са от дъжд и сняг, като годишната им сума е 953 мм/м2 с
максимуми през месеците май и юни, а минумите през януари и февруари.Сезонното разпределение на валежите е неравномерно, като най-много савалежите през лятото. Средният брой на дните без валежи е малък, което ваграклиматично отношение отнася разглеждания район към средно

засушливите зони. Снежната покривка се задържа средно 60 дни през годината.

,