Община Вършец се включи в нов проект по Оперативна Програма „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ“ на Европейския съюз ~ Блогът на Вършец


Проектът „Унифициране на възможностите на общините при продоставяне на електронни услуги на гражданите и бизнеса” на Оперативна програма „Административен капацитет”е съвместен проект на общините Монтана, Берковица, Вършец, Бойчиновци, Чипровци и Георги Дамяново.Практически проектът цели да се унифицира работата на администрациите в шестте общини за услугите по електронен път.Предвидено е съвременно техническо оборудване за предоставяне на административни услуги по най-ефективен и прозрачен начин.

Ще се анализира състоянието и възможностите за подобрение във всяко едно звено. Ще се инвестира в материалната осигуреност (програмни продукти и технологична обезпеченост) на администрацията, за да се премине към модернизиране на процесите и достигане до предоставянето на електронни услуги и високотехнологична комуникация със всички звена и нива на държавната администрация.

Администрациите ще увеличат възможностите си за контрол и ефективност на документооборота, ще подобрят оперативната си съвместимост, разходите по предоставянето на услуги ще бъдат намалени, ще се подобри комуникацията с гражданите.

Проектът е с продължителност 18 месеца.

Общата стойност на проекта, финансиран безвъзмездно от Европейския съюз е 745 000 лева. ,