Потенциал за развитие ~ Блогът на Вършец

Географското положение на Община Вършец определя наличието напредпоставки за приоритетно развитие на някои дейности. Природнитедадености в района могат да бъдат разгледани откъм благоприятните инеблагоприятните им страни за развитие на отделни отрасли наикономиката на общината. Като благоприятни страни нагеостратегическото положение и на природните ресурси на ОбщинаВършец за развитие на общинската икономика могат да се посочат: 1. Полупланински релеф. Релефът на Община Вършец еразнообразен и като цяло полупланински, но на територията на общината с

около 50% гори, има и зони с равнинен, планински и високо планински.

Това благоприятства заселването на този район, развитието на планинскияи зимния туризъм, изграждането на транспортни връзки между населенитеместа в общината и нейното свързване с други общини и области. 2. Изобилие на минерални води с лечебни свойства, което е било и вбъдеще ще бъде важна предпоставка за развитието на балнеологичен и спатуризъм от национално и общоевропейско значение. 3. Почвено-климатичните условия на община Вършец като цяло саблагоприятни за отглеждане на ягоди, малини, касис и овощни култури.

Неблагоприятните страни на геостратегическото положение и на

природните ресурси на Община Вършец могат да се обобщат в следнитенасоки: 1. Големи температурни амплитуди и студени зимни ветрове, коитопричиняват измръзване на земеделските култури. 2. Общината е разположена във валежна сянка, което довежда досредни количества на валежите и необходимост от изкуствено напояванена земеделските земи. В общината се проявява стремеж за ефективно използване наосновните природни дадености, но съществува значителен потенциал замного по-ефективно използване на природните дадености. Тезивъзможности са в няколко направления. Важно направление за развитието на Община Вършец, произтичащоот природните дадености, е разгръщането на благоприятните предпоставкиза ускорено развитие на балнеологичен и спа-туризъм, ловен и роболовентуризъм, селски, културен и еко туризъм в общината от национално иобщоевропейско значение. От друга страна съществени възможности имаза подобряване на земеделието и животновъдството. В общинатасъществуват доста добри природни предпоставки и е необходимо да сепредприемат мерки за прекъсване и преодоляване на неблагоприятнитетенденции и процеси в общинската икономика. Основен проблем презпоследните години е бил липсата на достатъчен финансов ресурс зареализация на редица подготвяни и подлежащи на подготовка проекти идейности. При развитието на отделни отрасли през последните годинижеланието на общината е било и остава насърчаването и мотивирането надейността на дребния и среден бизнес.