Януари 2010 ~ Блогът на Вършец


Със Заповед № 06/20.01.2010 г. на директора на Областно пътно управление – Монтана Илиян Илиев, от 21 януари 2010 г. се преустановява движението на всички видове моторни превозни средства по железния мост над река Ботуня при местността Сопово по пътя Вършец – Враца.

Заповедта е издадена на основание Протокол от 19.01.2010 г. за създадена реална опасност за движение на МПС по стоманения мост, на основание чл. 9, ал.3 от Закона за пътищата.

Въвежда се нова организация на движението в този участък, като обходният маршрут е през с. Сумер.

Срокът на действие на заповедта е от 21.01.2010 г. до отстраняване на констатираните проблеми и възстановяване на носимоспособността на съоръжението.

,
Проектът „Унифициране на възможностите на общините при продоставяне на електронни услуги на гражданите и бизнеса” на Оперативна програма „Административен капацитет”е съвместен проект на общините Монтана, Берковица, Вършец, Бойчиновци, Чипровци и Георги Дамяново.Практически проектът цели да се унифицира работата на администрациите в шестте общини за услугите по електронен път.Предвидено е съвременно техническо оборудване за предоставяне на административни услуги по най-ефективен и прозрачен начин.

Ще се анализира състоянието и възможностите за подобрение във всяко едно звено. Ще се инвестира в материалната осигуреност (програмни продукти и технологична обезпеченост) на администрацията, за да се премине към модернизиране на процесите и достигане до предоставянето на електронни услуги и високотехнологична комуникация със всички звена и нива на държавната администрация.

Администрациите ще увеличат възможностите си за контрол и ефективност на документооборота, ще подобрят оперативната си съвместимост, разходите по предоставянето на услуги ще бъдат намалени, ще се подобри комуникацията с гражданите.

Проектът е с продължителност 18 месеца.

Общата стойност на проекта, финансиран безвъзмездно от Европейския съюз е 745 000 лева. ,